VINH NGUYEN & HANH NGUYEN

November, 18 2013
VỀ BỘ ẢNH

Địa điểm: Phan Thiết

Make-up: Đăng Vy