TUNG & MY

496A9398
IMG_4396
IMG_4418
496A8482
496A8529
496A8473
IMG_4427
IMG_4473
IMG_4582
496A8656
IMG_4614
496A8676
496A8677
TUNGMY-12
TUNGMY-56
TUNGMY-57
TUNGMY-40
TUNGMY-59
TUNGMY-47
TUNGMY-71
496A8702
TUNGMY-104
496A8731
496A8734
496A8745
496A8746
TUNGMY-109
IMG_4827
IMG_4830
IMG_4846
496A8760
IMG_4885
TUNGMY-124
496A8811
IMG_4946
IMG_4987
TUNGMY-135
IMG_5008
TUNGMY-164
TUNGMY-173
TUNGMY-186
496A8931
TUNGMY-205
TUNGMY-208
TUNGMY-215
TUNGMY-221
TUNGMY-239
TUNGMY-246
TUNGMY-253
496A9003
TUNGMY-323
IMG_5231
IMG_5308
TUNGMY-330
IMG_5348
IMG_5356
IMG_5415
TUNGMY-349
TUNGMY-352
TUNGMY-355
IMG_5450
TUNGMY-4
IMG_5456
TUNGMY-357
TUNGMY-377
IMG_5488
TUNGMY-372
IMG_5520
496A9096
IMG_5532
IMG_5592
TUNGMY-369
TUNGMY-371
496A9103
496A9212
IMG_5635
IMG_5780
IMG_5641
IMG_5642
IMG_5782
IMG_5783
IMG_5785
496A9426
IMG_5787
IMG_5913
TUNGMY-472
TUNGMY-476
TUNGMY-482
IMG_5989
496A9367
496A9379
IMG_5750
496A9404
496A9480
TUNGMY-534
TUNGMY-543
496A9629
496A9735
496A9741
496A9761
IMG_6010
496A9789
496A9808
TUNGMY-621
TUNGMY-580
TUNGMY-531
TUNGMY-628
TUNGMY-630
TUNGMY-633
TUNGMY-636
496A9814
TUNGMY-642
TUNGMY-664
TUNGMY-670
TUNGMY-683
IMG_6093
IMG_6144
IMG_6191
IMG_6193
IMG_6217
IMG_6398
IMG_6442
TUNGMY-750
IMG_6022
 
Bộ ảnh phóng sự ngày cưới của Tùng My được thực hiện tại Sài Gòn.
Cám ơn Lê Hiếu Tâm đã hỗ trợ Quỳnh hết mình.