NAOMI ROESTEL

Makeup: Công Anh

Áo cưới: J’aime le Blanc