LONG&GIAO

You are here:
Địa điểm: Sài Gòn.

Makeup: CôngAnh

Áo cưới: J’aime le Blanc