KHA & ANH – HONG KONG

Địa điểm: Hong Kong, tháng 5, 2016.

Hong Kong chụp bằng máy phim:

https://eclairjoli.com/project/hongkong/